[عبارت]

particularly memorable

/ˌpɑrˈtɪkjələrli ˈmɛmərəbəl/

1 به طور ویژه به یاد ماندنی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان