[اسم]

party leader

/pˈɑːɹɾi lˈiːdɚ/
قابل شمارش

1 رهبر حزب

معادل ها در دیکشنری فارسی: رهبر حزب
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان