[اسم]

passing lane

/pˈæsɪŋ lˈeɪn/
قابل شمارش

1 باند سبقت باند سرعت

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان