[اسم]

passing shot

/ˈpæsɪŋ ʃɑt/
قابل شمارش

1 ضربه دور از دسترس (تنیس) ضربه‌ای که به پشت سر حریف می‌رود

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان