[اسم]

pen case

/pˈɛn kˈeɪs/
قابل شمارش

1 قلمدان

معادل ها در دیکشنری فارسی: قلمدان
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان