[اسم]

pepper shaker

/pˈɛpɚ ʃˈeɪkɚ/
قابل شمارش

1 فلفل‌دان

معادل ها در دیکشنری فارسی: فلفل‌دان
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان