[قید]

per annum

غیرقابل مقایسه

1 سالیانه سالانه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان