[اسم]

per capita income

/pɜː kˈæpɪɾə ˈɪnkʌm/
قابل شمارش

1 درآمد سرانه

معادل ها در دیکشنری فارسی: درآمد سرانه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان