[اسم]

period film

/ˈpɪriəd fɪlm/
قابل شمارش

1 فیلم تاریخی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان