[اسم]

persona non grata

/pɜːsˈoʊnə nˈɑːn ɡɹˈɑːɾə/
قابل شمارش

1 عنصر نامطلوب (سیاسی)

معادل ها در دیکشنری فارسی: عنصر نامطلوب
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان