[فعل]

to phase out

/feɪz aʊt/
فعل گذرا
[گذشته: phased out] [گذشته: phased out] [گذشته کامل: phased out]

1 به‌تدریج حذف کردن به‌تدریج (به استفاده از چیزی) پایان دادن

to phase something out
چیزی را حذف کردن [به استفاده از چیزی پایان دادن]
  • 1. Subsidies to farmers will be phased out by next year.
    1. یارانه به کشاورزها تا سال آینده به‌تدریج حذف خواهد شد.
  • 2. The airline is planning to phase out the aircraft at the end of this year.
    2. شرکت هواپیمایی قصد دارد به استفاده از این هواپیما در آخر سال پایان بدهد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان