[اسم]

phone bill

/fˈoʊn bˈɪl/
قابل شمارش

1 قبض تلفن

معادل ها در دیکشنری فارسی: قبض تلفن
مترادف و متضاد telephone bill
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان