[اسم]

phone booth

/ˈfoʊn buːθ/
قابل شمارش

1 باجه تلفن

معادل ها در دیکشنری فارسی: کیوسک تلفن
مترادف و متضاد telephone booth
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان