[اسم]

phone number

/foʊn ˈnʌmbər/
قابل شمارش

1 شماره تلفن

مترادف و متضاد telephone number
  • 1. What is your phone number?
    1 . شماره تلفنت چیست؟
to give somebody one's phone number
شماره تلفن خود را به کسی دادن
  • Could you give me your phone number?
    می‌توانید شماره تلفنتان را به من بدهید؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان