[اسم]

plate tectonics

/ˌpleɪt tekˈtɑːnɪks/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 زمین‌ساخت صفحه‌ای (زمین‌شناسی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان