[عبارت]

playing football

/ˈpleɪɪŋ ˈfʊtˌbɔl/

1 فوتبال بازی کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان