[جمله]

Please buy some fruits.

/pliz baɪ sʌm fruts./

1 لطفا مقداری میوه بخر.

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان