[جمله]

Please close the trunk.

/pliz kloʊs ðə trʌŋk./

1 لطفا در صندوق عقب را ببند.

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان