[جمله]

Please drop me off near the park.

/pliz drɑp mi ɔf nɪr ðə pɑrk./

1 مرا لطفا نزدیک پارک پیاده کن.

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان