[جمله]

Please fasten your seat belts and extinguish your cigarettes.

/pliz ˈfæsən jʊər sit bɛlts ænd ɪkˈstɪŋgwɪʃ jʊər ˌsɪgəˈrɛts./

1 لطفا کمربند هایتان را ببندید و سیگار هایتان را خاموش کنید.

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان