[جمله]

Please fold the blankets and put them on the bed.

/pliːz fəʊld ðə ˈblæŋkɪts ənd ˈpʊt ðəm ɒn ðə bed/

1 لطفا پتوها را تا کنید و روی تختخواب بگذارید.

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان