[اسم]

PO box

(post office box)
/ˈpiː oʊ bɑːks/
قابل شمارش

1 صندوق پستی

  • 1.The address to write to is PO box 71.
    1. آدرسی که باید به آن بنویسید صندوق پستی شماره 71 است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان