[اسم]

police department

/pəˌliːs dɪˈpɑːrtmənt/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 اداره آگاهی اداره پلیس

معادل ها در دیکشنری فارسی: اداره آگاهی نظمیه شهربانی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان