[اسم]

political unrest

/pəˈlɪtəkəl ənˈrɛst/
قابل شمارش

1 ناآرامی سیاسی

  • 1. Do you have any solution for the latest political unrest?
    1 . آیا راه حلی برای ناآرامی های سیاسی اخیر دارید؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان