[اسم]

post-dated cheque

/pˈoʊstdˈeɪɾᵻd tʃˈɛk/
قابل شمارش

1 چک مدت‌دار

معادل ها در دیکشنری فارسی: چک مدت‌دار
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان