[اسم]

postman’s knock

/ˈpoʊstmənz nɑk/
غیرقابل شمارش

1 تق‌تق نامه‌بر (نوعی بوس‌بازی کودکانه) اداره پست

مترادف و متضاد post office
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان