[فعل]

to pour in

/pɔr ˈɪn/
فعل ناگذر
[گذشته: poured in] [گذشته: poured in] [گذشته کامل: poured in]

1 (با جمعیت یا حجم زیاد) به جایی هجوم بردن (با جمعیت یا حجم زیاد) وارد جایی شدن

  • 1. Letters of complaint continue to pour in.
    1 . شکایت‌نامه‌ها همچنان در حجم زیاد می‌آمدند.
  • 2. The crowd poured in to the streets.
    2 . جمعیت به خیابان‌ها هجوم بردند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان