[اسم]

preservation order

/ˌprezərˈveɪʃn ɔːrdər/
قابل شمارش

1 حکم حفاظت

  • 1.These trees had not been protected by a preservation order.
    1 . این درختان به وسیله حکم حفاظت مراقبت نشده بودند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان