[فعل]

to preside over

/prɪˈzaɪd ˈoʊvɚ/
فعل گذرا
[گذشته: presided over] [گذشته: presided over] [گذشته کامل: presided over]

1 ریاست کردن رئیس بودن

formal
  • 1.Finch presided over the company for 30 years.
    1 . "فینچ" بیش از سی سال رئیس شرکت بود.

2 نظارت کردن اداره کردن

formal
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان