[اسم]

press cake

/pɹˈɛs kˈeɪk/
قابل شمارش

1 کنجاله

معادل ها در دیکشنری فارسی: کنجاله
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان