[اسم]

prisoner of conscience

/ˈprɪzənər ʌv ˈkɑnʃəns/
قابل شمارش
[جمع: prisoners of conscience]

1 زندانی عقیدتی زندانی سیاسی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان