[اسم]

private dick

/ˈpraɪvət dɪk/
قابل شمارش

1 کارآگاه خصوصی

معادل ها در دیکشنری فارسی: کارآگاه خصوصی
informal
مترادف و متضاد private detective
  • 1.His father's a private dick.
    1. پدرش یک کارآگاه خصوصی است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان