[اسم]

private enterprise

/ˌpraɪvət ˈentərpraɪz/
غیرقابل شمارش

1 سازمان خصوصی بنگاه خصوصی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان