[اسم]

private hospital

/pɹˈaɪvət hˈɑːspɪɾəl/
قابل شمارش

1 بیمارستان خصوصی

معادل ها در دیکشنری فارسی: بیمارستان خصوصی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان