[اسم]

private school

/ˈpraɪvət skuːl/
قابل شمارش

1 مدرسه غیرانتفاعی مدرسه خصوصی، مدرسه غیردولتی

معادل ها در دیکشنری فارسی: مدرسه غیرانتفاعی
مترادف و متضاد independent school
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان