[اسم]

progressive lens

/pɹəɡɹˈɛsɪv lˈɛnz/
قابل شمارش

1 عدسی تدریجی

معادل ها در دیکشنری فارسی: عدسی تدریجی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان