[اسم]

proportional representation

/prəˌpɔːrʃənl reprɪzenˈteɪʃn/
غیرقابل شمارش

1 نمایندگی تناسبی

مترادف و متضاد PR
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان