[عبارت]

propose to a woman

/prəˈpoʊz tu ə ˈwʊmən/

1 از یک زن خواستگاری کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان