[عبارت]

protect the environment

/prəˈtɛkt ði ɪnˈvaɪrənmənt/

1 از محیط زیست محافظت کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان