[اسم]

psychiatric hospital

/sˌaɪkɪˈætɹɪk hˈɑːspɪɾəl/
قابل شمارش

1 بیمارستان روانپزشکی تیمارستان، آسایشگاه روانی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان