[عبارت]

quick buck

/kwɪk bʌk/
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 پول سریع و آسان

مترادف و متضاد easy buck fast buck
  • 1.You know where I can get some quick bucks?
    1. می دانی کجا می توانم سریع و آسان پول در بیاورم؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان