[عبارت]

quit a job

/kwɪt ə ʤɑb/

1 از کاری استعفا دادن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان