[عبارت]

quit cold turkey

/kwɪt koʊld ˈtɜrki/

1 یکباره (عادت بدی را) ترک کردن

informal
  • 1. He quit smoking cold turkey.
    1 . او یکباره سیگار کشیدن را ترک کرد.
توضیحاتی در رابطه با quit cold turkey
عبارت quit cold turkey به معنای ترک کردن ناگهانی و یکباره‌ی یک عادت بد و مخرب است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان