[عبارت]

quit smoking

/kwɪt ˈsmoʊkɪŋ/

1 سیگار کشیدن را ترک کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان