[تخصیص گر]

quite a bit

/kwaɪt ə bɪt/

1 خیلی زیاد یک عالمه

informal
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان