[اسم]

rabbit warren

/ɹˈæbɪt wˈɔːɹən/
قابل شمارش

1 تونل زیرزمینی خرگوش لانه زیرزمینی خرگوش

2 ناحیه شلوغ و متراکم

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان