[اسم]

radio wave

/ɹˈeɪdɪˌoʊ wˈeɪv/
قابل شمارش

1 موج رادیویی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان