[اسم]

raison d'être

/ɹˌeɪzɑːn dˈɛtɹə/
قابل شمارش
[جمع: raisons d'être]

1 علت وجود هدف وجود

معادل ها در دیکشنری فارسی: فلسفه وجود
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان