[جمله]

rake in the money

/reɪk ɪn ðə ˈmʌni/

1 پول پارو کردن پول زیاد در آوردن

مترادف و متضاد make a lot of money
  • 1.We have been raking in the money at our restaurant and will soon be able to go on a long holiday.
    1. ما در رستوران پول زیادی در آورده ایم و به زودی می توانیم به تعطیلاتی طولانی برویم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان