[فعل]

to rake up

/reɪk ˈʌp/
فعل گذرا
[گذشته: raked up] [گذشته: raked up] [گذشته کامل: raked up]

1 جمع کردن

informal
  • 1.They could only rake up $300.
    1. آنها تنها توانستند 300 دلار جمع کنند.

2 یادآوری کردن (خاطرات بد گذشته)

disapproving informal
مترادف و متضاد dredge up
  • 1.Raking up the past will only make things worse.
    1. یادآوری گذشته تنها اوضاع را بدتر خواهد کرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان